Loading...
 

LIBRERIAS Y PROGRAMAS NECESARIOS PARA CADA PROFESOR DEL CURSO

Python

  • Anaconda amb python 3.6
  • Llibreries: Numpy, Pandas, Matplotlib, Seaborn, Sci-kit Learn


Paquets lubuntu 16.04:  

python-numpy python-pandas python-matplotlib python-seaborn ipython-notebook ipython-doc


Anconda:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-the-anaconda-python-distribution-on-ubuntu-16-04

R

  • RStudio (versió “Server” - via navegador - atès que des d’Ubuntu 16.04 ja no fan la versió de 32 bits de l’RStudio) Desktop (rstudio-1.1.442-i386.deb), que en teoria és per a versions anteriors d’Ubuntu, però sembla funcionar sense problemes amb Ubuntu 16.04 també.


Comandes i paquets lubuntu 16.04:  

sudo add-apt-repository ppa:marutter/rrutter
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y  r-recommended r-cran-xml libgraphviz-dev libcairo2-dev r-cran-cairodevice freeglut3 freeglut3-dev r-cran-rglpk r-cran-rgl r-cran-misc3d libx11-dev libxt-dev libcurl4-gnutls-dev libxml2-dev r-cran-xml libgraphviz-dev libcairo2-dev bwidget tk-table libv8-dev r-cran-rjava libmpfr-dev libc6 libssl-dev texlive-latex-extra texlive-lang-spanish libx11-dev libxml2-dev libxml2:i386 libxt-dev r-cran-misc3d subversion git texmaker tk-dev unaccent xvfb libgdal1-dev libproj-dev r-cran-rmysql libmagick++-dev r-cran-rcolorbrewer r-cran-doparallel libssh2-1-dev


Paquets de CRAN: posar dins de la comanda:

install.packages((“tidyverse”, “caTools”, “bitops”, “devtools”, “rpivotTable”, “DT”, “shiny”, “magick”, “rvg”, “addinslist”, “ff”, "sparklyr"))


Rstudio Addins: rpivotGadget, radiant

Latex

  • TexStudio


Paquets lubuntu 16.04:  texstudio

Bases de dades


paquets lubuntu 16.04 (i repo per a Java 8 virtual Machine):

sudo add-apt-repository ppa:webupd8team/java
sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Linux:


Una posibilidad es utilizar Virtual Box desde https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Prova de concepte Inicial a:

http://cloud.seeds4c.org/lubuntu_1604_32bit_v04_30Gb.ova (7.1 Gb, amb 30Gb máxim de disc dur)

(versió anterior, de 15Gb máxim de disc dur http://cloud.seeds4c.org/lubuntu_1604_32bit_v03.ova (5.8 Gb) )

Usuari de sistema: datascience
Contrasenya: datascience

La distribució Base és un Lubuntu 16.04 (32 bits), per facilitar que sigui més fàcil d’emprar per tots els alumnes, independentment dels portàtils que portin.

Other general packages installed:

curl htop mc kupfer parcelite git cups-pdf bleachbit


And “VirtualBox Guest Additions”

Image Seed: noun \ˈsēd\ : the beginning of something which continues to develop or grow

Knowledge seeds

Switch Language